Prowadzenie projektów


Wspólnie z podmiotami zewnętrznymi, inicjujemy i prowadzimy nadzór nad projektami finansowanymi z funduszy unijnych oraz innych zewnętrznych źródeł.

Usługi dla biznesu


Tworzymy sieć powiązań gospodarczych. Świadczymy usługi informacyjne, konsultingowe, doradcze, badawcze i wdrożeniowe.

Transfer technologii


Współpracujemy z otoczeniem gospodarczym, poprzez przekazywanie wyników badań i prac rozwojowych oraz transfer technologii.

Promocja nauki


Promujemy osiągnięcia nauki i techniki w zakresie nowych technologii. Bierzemy udział krajowych i międzynarodowych programach badawczych.

Cel działalności

Koncentrujemy się na wsparciu idei przedsiębiorczości, stymulowaniu innowacyjności oraz współpracy z podmiotami gospodarczymi, które przy realizacji swoich przedsięwzięć (w szczególności w ramach projektów unijnych) potrzebują wsparcia jednostki naukowo-badawczej, czyli wyższej uczelni.

Organizacja

Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania prowadzącą działalność usługową, doradczą, informacyjną, szkoleniową i promocyjną w zakresie transferu wyników prac naukowych i technologii do gospodarki oraz rozwijania idei przedsiębiorczości i stymulowania innowacyjności.

Przygotowujemy opracowania i opinie dla przyszłych beneficjentów, by spełnić wymogi instytucji, wdrażających programy unijne. Określamy zakres zapotrzebowania na wartość dodaną, jaką może dać współpraca przedsiębiorstw z Uczelnią.

Oferta

Działalność CIiTT skoncentrowana jest wokół obszarów, związanych z realizowanymi przez WSKiZ kierunkami studiów. Realizując programy nauczania na kierunkach: Informatyka, Automatyka i robotyka, Ochrona środowiska, Zarządzanie i inżynieria produkcji, uczelnia dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym oraz kadrą naukową, składającą się z uznanych specjalistów – praktyków, od lat cenionych za swoją pracę w ww. obszarach.

Tutaj możesz zapoznać się z bazą laboratoryjną CIiTT.